Průša - Tretera Elektro
background

Revize elektroinstalace

Proč provádět revize elektro?
Revize vyžadují platné zákony a vyhlášky, ale hlavně zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 331500 + změny Z1-Z4 a norma ČSN 332000-6, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob. Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.
Co Vám naše firma nabízí:
Provádíme výchozí, periodické i mimořádné revize elektroinstalací a elektrických rozvodů na stavbách, v domácnostech, institucích i firmách. Naši revizní technici mají potřebná osvědčení pro revize elektrických zařízení v normálním i výbušném prostředí.
- Revize elektrického zařízení - objekty třídy A
- Revize elektrického zařízení - objekty třídy B (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par, výbušin)
- Revize elektrického zařízení zdvihadel
- Revize elektrického zařízení stavebního výtahu, jeřábu
- Revize a kontrola nouzového osvětlení
- Revize veřejného osvětlení
- Revize rozvaděčů
- Revize elektrických přípojek
- Revize fotovoltaické elektrárny
- Revize elektrické zabezpečovací signalizace, interiérové a perimetrické ochrany
- Revize elektrické požární signalizace
- Informativní měření intenzity osvětlení
- Měření celistvosti signálního vodiče plynového potrubí
- Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů
Můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti revizních techniků, kvalitní a rychlé provedení revizních prací, špičkové vybavení zkalibrovanou měřící technikou, počítačové zpracování dat a přehlednou evidenci revidovaného zařízení. Začleněním do naší databáze získáte partnera, který Vás zbaví povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme měsíc předem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného zařízení.
Pro naše zákazníky poskytujeme také služby oprav zjištěných závad na revidovaném zařízení.

Revize elektrospotřebičů a pracovních strojů

Proč provádět revize pracovních strojů a spotřebičů?
Hlavním důvodem je bezpečnost zařízení a jistota provozovatele i uživatelů při provozování elektrických strojů a spotřebičů. Elektrorevize mají své zákonné ustanovení. Neprovádět elektro revize je porušením zákona. Dojde-li k úrazu elektrickým proudem u osoby používající zařízení (stroj, spotřebič), je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje míru svého zavinění.
Revize pracovních strojů
- provádíme výchozí, pravidelné i mimořádné revize pracovních strojů
- provádíme revize elektrických zařízení a strojů pevně připojených i strojů přemístitelných
- provádíme revize elektrických zařízení a strojů mobilních (svářeček, kompresorů, elektrocentrál)
- provedení revize pracovního stroje (nezbytné odstavení zařízení) přizpůsobíme podmínkám zákazníka
- zařízení odstavíme jen na dobu nezbytně nutnou k provedení revizních úkonů
- zajišťujeme profesionální a rychlé provedení revizních prací s dodáním revizních zpráv v textové podobě
- při revizích pracovních strojů používáme kvalitní měřící techniku, u níž jsou v pravidelných intervalech prováděny kalibrace
- revize pracovních strojů provádíme dle platných předpisů a požadavků ČSN
- provádíme také odstraňování závad zjištěných při revizích pracovních strojů
- zajistíme hlídání termínů opakovaných revizí pracovních strojů
Revize elektrických spotřebičů
- provádíme revize, kontroly elektrických spotřebičů a ručního nářadí (kancelářské, výpočetní a domácí spotřebiče) a prodlužovací kabely
- revize elektrických spotřebičů a nářadí provádíme dle požadavku ČSN 331600 ed.2
- každý spotřebič nebo nářadí má vlastní samostatnou evidenční kartu
- provedeme vypracování návrhu na vyřazení elektrických spotřebičů a nářadí
- používáme moderní kalibrované měřící přístroje
- provádíme odstranění možných nalezených závad na elektrických spotřebičích nebo u nářadí
- zajistíme hlídání termínů opakovaných revizí

Reference

Horácké Autodružstvo Horácké kovodružstvo Třebíč Hotelovka Náměšť Katolické Gymnázium