Průša - Tretera Elektro
background

Služby v oblasti požární ochrany

Školení v oblasti požární ochrany
- vstupní, opakované školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
- odborná příprava preventivní požární hlídky
- odborná příprava preventisty požární ochrany
(Vše včetně vypracování tematického plánu a časového rozvrhu školení, nebo odborné přípravy.)
Zpracování dokumentace požární ochrany
- Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
- Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- Požární řád
- Požární poplachové směrnice
- Požární evakuační plán
- Dokumentace zdolávání požárů
- Řád ohlašovny požárů
- Dodávka a vedení požární knihy
Upozornění:
Podle ustanovení §5 odst.1, písm.e) z.č.237/2000 Sb. je povinností právnických a podnikajících fyzických osob pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§11 odst.1,2 a 6 z.č.237/2000 Sb.) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. Dle ustanovení §4 odst.2, písm.c) z.č.237/2000 Sb. je vaše činnost začleněna mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
Za odborně způsobilou osobu se pro potřeby výkonu kontroly dodržování předpisů považuje také preventista požární ochrany, který může být vyškolen z Vašich zaměstnanců. Taková osoba by potom prováděla tyto kontroly a zápisy do požární knihy. Cena této odborné přípravy je shodná s odbornou přípravou požární hlídky.
Poradenská činnost v oblasti PO
Všechny tyto služby pro Vás zajišťuje odborně způsobilá osoba dle § 11 odst. 1. z.č. 133/1985 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.