Průša - Tretera Elektro
background

Služby v oblasti plynového zařízení

Provádění výchozích a provozních revizí plynového zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb.
- výchozí a provozní revize plynových spotřebičů
- výchozí a provozní revize domovních plynovodů
- výchozí a provozní revize plynovodů a plynových kotelen
- výchozí a provozní revize zařízení pro snižování tlaku plynu
Provádění kontrol plynového zařízení dle vyhl. ČÚBP č.85/78 Sb.
- regulace tlaku plynu, RS , RESO
- průmyslový plynovod
- domovní plynovod (od předávacího místa plynu k uzávěru spotřebiče)
- rozdělovací a stoupací vedení plynového zařízení
- regulační stanice plynu 1. řada
- regulační stanice plynu 2. řada
- regulační soupravy
- kontrola a odzkoušení funkce detektorů hořlavých plynu zemní plyn , oxid uhelnatý v souladu s čl.166 ČSN 07 0703 a technického doporučení G93801
Revize spalinových cest dle zákona o PO 133/1985 ,včetně novely 203/1994 § 6b. písm. d.§17 odst.1 písm.b. a nařízení vlády č.91/812010 Sb. ve smyslu ČSN 734201 a ČSN 734210 :
- revize spalinových cest
- kontroly spalinových cest
- čištění spalinové cesty
- o provedené revizi, kontrole nebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu
Odborná prohlídka kotelny dle vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. §16
Revize středotlakých kotlů 4. třídy
- provozní revize, vnitřní revize, zkouška těsnosti, tlaková zkouška
Školení a periodické ověření odborné způsobilosti k obsluze plynových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 21/79 Sb.
Školení topičů nízkotlakých kotelen na pevná paliva dle vyhl. ČÚBP č.91/93 Sb.
Školení topičů nízkotlakých kotelen na plynná paliva dle vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb.
Vypracování " Místních provozních předpisů " dle vyhl. ČÚBP č. 21/79 Sb. a ČSN 38 6405
Všechny tyto služby pro Vás zajišťuje odborně způsobilý pracovník.