Průša - Tretera Elektro
background

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vstupní a opakované školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v souladu s ustanovením zákoníku práce § 103 odst.2 z.č.262/ 2006 Sb.
Zpracování záznamu o pracovním úrazu
Vyšetření příčiny úrazu, zajištění registrace a evidence pracovního úrazu, sepsání záznamu o úrazu dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Vypracování dokumentu o přidělování OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik
Zhodnocení pracovních rizik a na jeho základě vypracování seznamu pro poskytování OOPP v organizaci ve smyslu Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Zpracování návrhu na kategorizaci prací
Zpracování návrhu na zařazení prací do kategorizace Vyhláška č. 432/2003 Sb., pro organizace podle dotazníku vyplněného organizací.
Posouzení možných rizik ohrožení života nebo zdraví na pracovištích firmy
Vypracování posouzení možných rizik ohrožení života nebo zdraví pro firmu, pro jednotlivá pracoviště, pracovní činnosti a profese.
Roční prověrky BOZP:
Provedení roční prověrky BOZP spolu se zaměstnavatelem, případně zástupcem odborové organizace nebo zástupcem zaměstnanců v oblasti BOZP.
Poradenská činnost v oblasti BOZP
Všechny tyto služby pro Vás zajišťuje osoba odborně způsobilá dle z.č. 309/2006Sb.